Algemene gegevens

Naam ANBI: Hervormde Gemeente Kortenhoef Oecumenische Streekgemeente

Telefoonnummer (facultatief):   035-6561961 (voorzitter: mw. T. M. Hafkamp-Schouten)

Website adres:  https://osg-nescio.nl

E-mail: info@osg-kortenhoef.nl

Adres:  Oude Kerkje, Kortenhoefsedijk 168

Plaats:  Kortenhoef

Postadres:  Postbus 142, 1243 ZJ Kortenhoef

Kerkvoogdij:  ABN-Amro rekening: NL49ABNA0550418903 t.n.v. OSG Kortenhoef te Hilversum

RSIN/Fiscaal nummer: 0026 08 571

KvK 76429504

De Oecumenische Streekgemeente Kortenhoef is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“. De OSG staat open voor iedereen, ongeacht van welke geloofsrichting dan ook. Zij stelt zich oecumenisch op, zoals de naam al zegt en biedt ruimte voor kunst en cultuur, zowel in de kerkdiensten als in de maandelijkse lezingen en in diverse kringen.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Kijk ook op ANBI Belastingdienst.

Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Samenstelling van het bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8). 

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur en  haar organisatie.

Collectebonnen
Schenkingen die u doet aan een instelling met ANBI-status mag u onder een aantal voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Om deze reden zijn er collectebonnen te koop; zodat u aan kunt tonen dat u geld hebt gedoneerd aan een doel met ANBI-status.

De bonnen worden verkocht in eenheden van 20 stuks à € 1. Het bankrekeningnummer van de OSG is NL54 INGB 0000 3091 57 t.n.v. Kerkvoogdij OSG Collectebonnen.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Oecumenische streekgemeente

 1. De Gemeente zoekt  naar vormen van samenwerking met andere kerkelijke   gemeenten.
 2. Als gemeenschap staan we open voor andere vormen van 'gemeente zijn' dan de klassieke vorm.

Beloningsbeleid

De beloning van onze kerkelijk medewerkster is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de kerkelijk werkster verricht haar werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verslagjaar 2019

Baten en lasten kerkelijke gemeente begroting rekening rekening
2019 2019 2018
     
baten             €             €             €
Bijdragen gemeenteleden 26600 27000 27500
Subsidies en overige bijdragen van derden 0 700 1200
Totaal baten 26600 27700 28700
lasten
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 21500 11300 21500
Besteding kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 6000 7200 6400
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1800 1600 1700
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 4200 4200 3700
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 2300 2200 2300
Totaal lasten 35800 26500 35600
Resultaat (baten - lasten) -9200 1200 -6900

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

 • Onze kerkelijke gemeente bezit nog enig vermogen in de vorm van geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
 • Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 • Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris van de kerkelijk werkster en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
 • Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van het landelijk werk.
 • Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 • Aangezien onze kerkelijke gemeenschap geen kerkgebouw in eigendom heeft, gaat het bij de post “lasten kerkelijke gebouwen” om  de huur van de kerk
 • Onze gemeente heeft geen organist of koster in vaste dienst
 • Er zijn geen bijzondere commissies die geld uitgeven
 • Er zijn  geen stichtingen die verantwoording moeten afleggen
 • De diaconie zorgt voor een eigen verslaggeving
 • Een kascontrolecommissie controleert elk jaar onze financiën
 • Een maal per jaar is er gemeenteberaad. De kerkleden kunnen hier om toelichting vragen en wensen en meningen weergeven.
 • Het kapitaal dat bij de banken is ondergebracht gebruiken wij  gedeeltelijk als reservering voor tijden dat het aantal leden terugloopt.

Diaconie

Diaconie - RSIN-nummer: 824108942

 

 

 

Toelichting baten en lasten 2018  diaconie OSG Kortenhoef - RSIN nummer 8241089423

Baten:

De diaconie bezit geen onroerende zaken.

Renten komen van diverse bankrekeningen en kunnen diaconaal worden aangewend.

Bijdragen levend geld betreft opbrengsten van collecten voor plaatselijke doelen.

Door te zenden collectes zijn bestemd voor doelen in binnen- en buitenland. Veelal via Kerk in Actie van de PKN.

Lasten:

In 2018 waren er enkele kostenposten t.b.v. kerkdiensten.

Het diaconaal quotum was de verplichte bijdrage.

De diaconie heeft niemand in dienst, vandaar geen salariskosten.

Rentelasten en bankkosten betreffen voornamelijk kosten voor de ING bank.

Het diaconaal plaatselijk werk betreft bijdragen voor de minima en aan maaltijden om mensen met elkaar in verbinding te brengen vnl. eenzamen. Dit gebeurt via de pioniersgroep PioWij waarin de OSG participeert.

De posten 51 en 52 betreffen de afdrachtcollectes.